IDIOMS WITH “END”

CÁC THÀNH NGỮ VỚI “END”

at the end of the day

something that you say before you give the most important fact of a situation

E.g: Of course I'll listen to what she has to say but at the end of the day, it's my decision.

nói tóm lại / cuối cùng thì

lời nói trước khi bạn đưa ra dữ kiện quan trọng nhất về một tình huống

Ví dụ: Dĩ nhiên tôi sẽ lắng nghe điều cô ấy nói nhưng cuối cùng thì đó vẫn là quyết định của tôi.

at the end of your rope

to have no more patience or strength

E.g: I’m at the end of my rope with these kids!

Bó tay, chịu thua

không còn kiên nhẫn hay sức lực

Ví dụ: Tôi chào thua những đứa trẻ này rồi!

can't see beyond the end of your nose

to be narrow-minded

to lack understanding and perception

E.g: In financial planning you need to look beyond the end of your nose.

      thấy cây mà chẳng thấy rừng

(không nhìn xa trông rộng)

thiển cận

thiếu hiểu biết và nhận thức

Ví dụ: Trong hoạch định tài chính bạn phải nhìn xa trông rộng

it's not the end of the world

used for saying that something bad is not really as serious as someone thinks it is

E.g: We’re hoping to win, but if we finish second it won’t be the end of the world.

      không đến nỗi tệ

được sử dụng để nói về chuyện xấu nhưng không thực sự quá nghiêm trọng như mọi người nghĩ

Ví dụ: Chúng ta hi vọng sẽ thắng, nhưng nếu về nhì thì cũng không phải đến nỗi tệ.

end of an era

end of a period of time that is special and important

E.g: We are going to leave university next week. It’ll be the end of an era.

kết thúc của một giai đoạn / thời kỳ

kết thúc một khoảng thời gian đặc biệt và quan trọng

Ví dụ: Chúng ta sẽ rời trường đại học vào tuần sau. Đó sẽ là sự kết thúc của một giai đoạn.

end of story

a phrase meaning that what the sayer says is true, and there are no intervening factors that could change that. 

E.g: This woman is innocent - end of story.

Kết thúc của câu chuyện

có nghĩa là điều mà người nói nói là đúng và không có yếu tố nào có thể can thiệp hoặc thay đổi điều đó.

Ví dụ: Người phụ nữ này vô tội –kết quả là thế.

end of the ball game

the end of everything

          E.g: Well, the car broke down. I guess that's the end of the ball game

tận cùng của mọi thứ

sự kết thúc của mọi thứ

Ví dụ: Ôi xe hư rồi. Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc.

end of the line

the physical end of a route of travel, usually a bus or train route

E.g: This is the end of the line, folks, so everyone needs to get off the bus.

Đích đến

Kết thúc một lộ trình, thường là chuyến xe buýt hoặc xe lửa

              E.g: Đã tới nơi rồi, các bạn, nên mọi người phải xuống xe buýt

ends of the earth

     the most remote places in the world

E.g: We will search the ends of the earth if we have to.

 

tận cùng trái đất

những nơi xa xôi nhất trên thế giới

Ví dụ: Chúng ta sẽ tìm kiếm nơi tận cùng thế giới nếu phải như thế.

 

Get the wrong end of the stick

to understand something completely wrongly

E.g: You've got the wrong end of the stick. He didn't push me; I fell.

 

hiểu lầm

hiểu sai hoàn toàn một sự việc

              Ví dụ: Bạn hiểu lầm rồi. Anh ta không đẩy mà tôi tự té

light at the end of the tunnel

a reason to believe that a bad situation will end soon

      E.g: They are falling deeper into

debt, and there is no light at the end of the tunnel.

 

ánh sáng ở cuối đường hầm

(tia hi vọng )

Lý do để tin rằng một tình huống xấu sẽ sớm kết thúc.

Ví dụ: Họ ngày càng lún sâu vào nợ nần và chẳng có tia hi vọng nào cả

never hear the end of it

to have to listen to someone 

repeatedly talk about something 

E.g: Linda gets that promotion, we'll never hear the end of it.

nghe đi nghe lại một điều gì

phải nghe ai đó liên tục nói về điều gì đó

Ví dụ: Nếu Linda được thăng chức thì chúng ta sẽ nghe nói mãi về việc đó.

 

no end of

a lot of something;a limitless amountof something.

E.g: There was no end of laughter at the party last night.

không có kết thúc

rất nhiều thứ; lượng vô hạn của một cái gì đó.

           Ví dụ: Tiếng cười cất lên không dứt ở buổi tiệc tối qua.

the beginning of the end

           the time when something starts  

           to end, or starts to get worse

E.g: We all rushed to grandpa's bedside after his nurse warned us that it was the beginning of the end.

 

Đến hồi kết thúc

khi một điều gì đó bắt đầu kết thúc, hoặc bắt đầu trở nên tồi tệ

Ví dụ: Chúng tôi vội đến bên giường của ông sau khi y tá cảnh báo rằng đã đến hồi kết thúc.

 

Nguồn tài liệu: Internet