TỔNG HỢP NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO KỲ THI CAMBRIDGE YLE

  1. Danh sách các từ vựng thường gặp

STARTERS

http://www.cambridgeenglish.org/images/351849-yle-starters-word-list-2018.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/396158-yle-starters-word-list-picture-book-2018.pdf

MOVERS

http://www.cambridgeenglish.org/images/351850-yle-movers-word-list-2018.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/396159-yle-movers-word-list-picture-book-2018.pdf

FLYERS

http://www.cambridgeenglish.org/images/351851-yle-flyers-word-list-2018.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/396160-yle-flyers-word-list-picture-book-2018.pdf

  1. Các đề thi mẫu

http://www.cambridgeenglish.org/images/young-learners-sample-papers-2018-vol1.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/images/young-learners-sample-papers-2018-vol2.pdf

https://www.macmillanyounglearners.com/exams/practice-tests

  1. Chương trình “WORLD OF FUN”

Tổng hợp những tài liệu cần thiết cho kỳ thi Cambridge theo format mới 2018, bao gồm các bí quyết làm bài, hướng dẫn ôn luyện, các bài luyện tập cho học sinh và tài liệu tham khảo cho giáo viên

STARTERS

http://worldoffun.cambridge.org/starters

MOVERS

http://worldoffun.cambridge.org/movers

FLYERS

http://worldoffun.cambridge.org/flyers

  1. Các tựa sách ôn thi của Cambridge

STARTERS

MOVERS

FLYERS

        5. Tài liệu tham khảo cho giáo viên

http://www.cambridgeenglish.org/images/357180-starters-movers-and-flyers-handbook-for-teachers-2018.pdf

http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-teachers/

https://www.macmillanyounglearners.com/exams/practice-tests-teachers-notes