TRƯỜNG HỌC Ở MỸ

 

nursery school – nhà trẻ

nur•sery

BrE / ˈnɜːsəri  /

NAmE / ˈnɜːrsəri  /

 

 school

BrE / skuːl  /

NAmE / skuːl  /

 

preschool – nhà trẻ

pre•school

BrE / ˈpriːskuːl  /

NAmE / ˈpriːskuːl  /

 

pre-kindergarten – trường mẫu giáo (dưới 5 tuổi)

pre- kin•der•gar•ten

BrE / priː  / / ˈkɪndəɡɑːtn  /

NAmE / priː  / / ˈkɪndərɡɑːrtn  /

 

kindergarten – trường mẫu giáo

kin•der•gar•ten

BrE / ˈkɪndəɡɑːtn  /

NAmE / ˈkɪndərɡɑːrtn  /

 

first grade – lớp 1

 first

BrE / fɜːst  /

NAmE / fɜːrst  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

second grade – lớp 2

 sec•ond

BrE / ˈsekənd  /

NAmE / ˈsekənd  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

third grade – lớp 3

 third

BrE / θɜːd  /

NAmE / θɜːrd  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

fourth grade – lớp 4

 fourth

BrE / fɔːθ  /

NAmE / fɔːrθ  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

fifth grade – lớp 5

 fifth

BrE / fɪfθ  /

NAmE / fɪfθ  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

sixth grade – lớp 6

sixth

BrE / sɪksθ  /

NAmE / sɪksθ  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

seventh grade – lớp 7

sev•enth

BrE / ˈsevnθ  /

NAmE / ˈsevnθ  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

eighth grade – lớp 8

 eighth

BrE / eɪtθ  /

NAmE / eɪtθ  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

ninth grade – lớp 9

 ninth

BrE / naɪnθ  /

NAmE / naɪnθ  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

tenth grade – lớp 10

 tenth

BrE / tenθ  /

NAmE / tenθ  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

eleventh grade – lớp 11

 eleventh

BrE / ɪˈlevnθ  /

NAmE / ɪˈlevnθ  /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

twelfth grade – lớp 12

 twelfth

BrE / twelfθ /

NAmE / twelfθ /

 

 grade

BrE / ɡreɪd  /

NAmE / ɡreɪd  /

 

elementary school - trường tiểu học / sơ cấp

elem•en•tary

BrE / ˌelɪˈmentri  /

NAmE / ˌelɪˈmentri  /

 

school

BrE / skuːl  /

NAmE / skuːl  /

 

primary school - trường tiểu học / sơ cấp

 pri•mary

BrE / ˈpraɪməri  /

NAmE / ˈpraɪmeri  /

 

 school

BrE / skuːl  /

NAmE / skuːl  /

 

middle school – trường trung học (từ 11 đến 14 tuổi)

 mid•dle

BrE / ˈmɪdl  /

NAmE / ˈmɪdl  /

school

BrE / skuːl  /

NAmE / skuːl  /

 

junior high school - trường trung học (từ 12 đến 14 tuổi)

 jun•ior

BrE / ˈdʒuːniə(r)  /

NAmE / ˈdʒuːniər  /

 

 high

BrE / haɪ  /

NAmE / haɪ  /

 

 school

BrE / skuːl  /

NAmE / skuːl  /

 

 

high school – trường trung học (từ 14 đến 18 tuổi)

 high

BrE / haɪ  /

NAmE / haɪ  /

 

 school

BrE / skuːl  /

NAmE / skuːl  /

 

senior high school – trường trung học (tuổi từ 14 đến 18)

 se•nior

BrE / ˈsiːniə(r)  /

NAmE / ˈsiːniər  /

 

 high

BrE / haɪ  /

NAmE / haɪ  /

 

 school

BrE / skuːl  /

NAmE / skuːl  /

 

junior high school - trường trung học (tuổi từ 12 đến 14)

 

 jun•ior

BrE / ˈdʒuːniə(r)  /

NAmE / ˈdʒuːniər  /

 

 high

BrE / haɪ  /

NAmE / haɪ  /

 

 school

BrE / skuːl  /

NAmE / skuːl  /

 

vocational technical institutions – trường/trụ sở dạy nghề

vo•ca•tion•al

BrE / vəʊˈkeɪʃənl  /

NAmE / voʊˈkeɪʃənl  /

 

 tech•nical

BrE / ˈteknɪkl  /

NAmE / ˈteknɪkl  /

 

 in•sti•tu•tion

BrE / ˌɪnstɪˈtjuːʃn  /

NAmE / ˌɪnstɪˈtuːʃn  /

 

professional schools – trường dạy nghề

 pro•fes•sion•al

BrE / prəˈfeʃənl  /

NAmE / prəˈfeʃənl  /

 

 school

BrE / skuːl  /

NAmE / skuːl  /

 

college – trường cao đẳng

 col•lege

BrE / ˈkɒlɪdʒ  /

NAmE / ˈkɑːlɪdʒ  /

 

junior/community college – trường cao đẳng (dạy nghề hoặc dự bị đại học)

 jun•ior

BrE / ˈdʒuːniə(r)  /

NAmE / ˈdʒuːniər  /

 

 com•mu•nity

BrE / kəˈmjuːnəti  /

NAmE / kəˈmjuːnəti  /

 

 col•lege

BrE / ˈkɒlɪdʒ  /

NAmE / ˈkɑːlɪdʒ  /

 

university – trường đại học

 uni•ver•sity

BrE / ˌjuːnɪˈvɜːsəti  /

NAmE / ˌjuːnɪˈvɜːrsəti  /

 

bachelor – cử nhân

bach•elor

BrE / ˈbætʃələ(r)  /

NAmE / ˈbætʃələr  /

 

master – thạc sĩ

 mas•ter

BrE / ˈmɑːstə(r)  /

NAmE / ˈmæstər  /

 

doctor (doctorate) – học vị tiến sĩ

 doc•tor

BrE / ˈdɒktə(r)  /

NAmE / ˈdɑːktər  /

 

doc•tor•ate

BrE / ˈdɒktərət  /

NAmE / ˈdɑːktərət  /