Success is the sum of small efforts, repeated! 

Cùng ôn lại các chủ điểm từ vựng chương trình Starters Movers Flyers một cách đầy tươi vui với các trò chơi luyện tập ngay sau đây. Các bạn nhỏ của Dương Minh còn chần chừ gì mà không click ngay!

Family and Friends 1: https://bit.ly/3z7nV50

Family and Friends 2: https://bit.ly/390vT5p

Family and Friends 3: https://bit.ly/393p974

Family and Friends 4: https://bit.ly/3nnpPwp

Family and Friends 5: https://bit.ly/393FmZI