1.     The month of July is named after Julius Caesar by a decision of the Roman Senate in 44BC as July was the month of his birth.

        Tháng 7 (July) được đặt theo tên của Julius Caesar bởi một quyết định của viện nguyên lão La Mã vào năm 44 trước công nguyên vì ông sinh vào tháng này.

2.     Before that, it had been known as Quintilis (fifth) as it was the fifth month in the old calendar.

       Trước đó, tháng này được biết với tên gọi Quintilis (thứ 5) bởi vì nó là tháng thứ 5 trong bộ lịch cổ.

3.     Until the 18th century, the word July in English had the stress on the first syllable and rhymed with duly or truly.

       Cho đến thế kỷ 18, từ July trong tiếng Anh có trọng âm ở âm tiết thứ nhất, và ăn vần với duly hoặc truly.

4.     Although six months have passed, July 1 is not the mid-point of the year. The exact halfway point comes at 1pm BST on July 3 in a non-leap year.

      Mặc dù đã qua 6 tháng nhưng 1 tháng 7 không phải là ngày chính giữa của năm. Ngày chính giữa năm là lúc 1 giờ chiều (theo giờ mùa hè Anh) vào ngày 3 tháng 7 trong năm không nhuận.

5.     No month ends on the same day of the week as July unless it is a leap year.

       Không có tháng nào kết thúc cùng một ngày trong tuần với tháng 7 nếu đó không phải là năm nhuận.

6.     Julius is not now in the top 500 names given to newborn boys in the UK, though Julia is 79th for girls in England and Wales and 74th in Scotland. Julian comes 326th in England and Wales.

       Julius không còn nằm trong top 500 tên được đặt cho bé trai sơ sinh ở vương quốc Anh. Julia xếp thứ 79 trong số các tên bé gái ở Anh và Wales, xếp thứ 74 ở Scotland. Julian xếp thứ 362 ở Anh và Wales.

7.     July’s birthstone is the ruby, which is said to symbolise contentment.

        Đá quý tượng trưng cho sinh nhật tháng 7  là viên hồng ngọc, biểu tượng của sự mãn nguyện.

8.     Seven US presidents have died in July, which is more than any other month.

        Có 7 vị tổng thống Mỹ qua đời vào tháng 7, nhiều hơn bất kỳ  tháng nào khác.

9.      “The English winter, ending in July, to recommence in August, ” (Lord Byron).

         “Mùa đông nước Anh kết thúc vào tháng 7, bắt đầu vào tháng 8” (Lord Byron)

10.    In all parts of the UK July is on average the warmest month of the year.

        Trong tất cả các vùng của vương quốc Anh, tháng 7 là tháng tương đối ấm áp nhất trong  năm.

(theo William Hartston)


 Trở về

Bài viết liên quan