TO HAVE

 

 

 

 

 

Hiện tại

 

Quá khứ

Tiếp diễn

 

I / you / we / they

 

have

had

having

 

he / she / it

 

has

had

having

 

Động từ “TO HAVE” sử dụng để  nói về sự sở hữu.

 

I have a shower in my bathroom, I don't have a bath.
Tôi có bồn tắm vòi sen, tôi không có bồn tắm nằm.

 

I have a job.

Tôi có công việc làm.

 

I have a car.

Tôi có một chiếc xe hơi.

 

I don't have any time.

Tôi không có thời gian.

 

Động từ “TO HAVE”  sử dụng để  nói về hành động.

 

I have a shower every day.

Tôi tắm mỗi ngày. 


Khi muốn sử dụng mẫu “having” thì phải thêm trợ động từ “to be”

I'm having a shower now.

Bây giờ tôi đang tắm.

 

Are you having a good time?

Bạn có thoải mái không?

 

 

Câu hỏi

 

Câu khẳng định

Câu phủ định

 

Số ít

 

 

 

 

Do I have ...?

Have I got ...?

 

I have

(I've)

I have not

(I haven't/I've not)

 

Does he / she / it have...?

Has he/she/it got ...?

 

He/she/it has

(He/she/it 's)

He/she/it has not

(He/she/it hasn't)

 

Do you have ...?

Have you got ...?

 

You have

(You've)

You have not

(You haven't/You've not)

 

Did I / he / she / it have ...?

Had I / he / she / it / you got...?

 

I / He / She / It / You had

(I'd / He'd / She'd / You'd)

I / He / She / It / You had not

(I / He / She / It / You hadn't)

 

Số nhiều

 

 

 

Do we / you / they have ...?

Have we / you / they got ...?

We / You / They have

(We've / You've / They've)

We / You / They have not

(We / You / They haven't // We've not / You've not They've not)

 

Do you have ...?

Have you got ...?

 

You have

(You've)

You have not

(You haven't/You've not)

 

Do they have ...?

Have they got ...?

 

They have

(They've)

They have not

(They haven't/They've not)

 

Did we / you / they have ...?

Had we / you / they got ... ?

 

We / You / They had

(We'd / You'd / They'd)

I / He / She / It / You had not

(I / He / She / It / You hadn't)

 


 Trở về

Bài viết liên quan