TO BE

 

 

HIỆN TẠI

QUÁ KHỨ

HOÀN THÀNH

 

TIẾP DIỄN

 

 

I

 

am

was

have / had been

am / was being

 

he / she / it

 

is

was

has / had been

is / was being

 

you / we / they

 

are

were

have / had been

are / were being

 

Thông thường chúng ta sử dụng động từ “TO BE” để hiển thị trạng thái và đặc tính của đồ vật và sự việc hoặc con người.

 

HIỆN TẠI ĐƠN (BIỂU HIỆN TRẠNG THÁI)

 

I am

You are

He /She is

It is

We are

 

They are

 

 

Quá khứ đơn(biểu hiện trạng thái)

 

I was

You were

He /She was

It was

We were

 

They were

 

 

Tương lai đơn (biểu hiện trạng thái)

 

I will be

You will be

He/She will be

It will be

We will be

 

They will be

 

 

 

Câu hỏi

 

Câu khẳng định

Câu phủ định

 

Số ít

 

 

 

 

Am I ...?

 

I am ... (I'm ...)

I am not ... (I'm not ...)

 

Is he / she / it ...?

 

He / She / It is ...(He's/She's/It's ...)

 

He / She / It (’s) is not

(He / She / It isn’t …)

 

 

Are you ...?

 

You are ...(You're...)

You are not

(You're not …)

(You aren't ...)

 

Am I being ...?

 

I am being ...

I am not being ...

(I'm not being ...)

Is he / she / it being...?

 

He / She / It is being ...

(He's/She's/It's being ...)

 

He / She / It (’s) is not being ...

(He / She / It isn't being …)

 

 

Are you being ...?

 

You are being ... (You're being ...)

You are not being ...

(You're not being ... )

(You aren't being ...)

 

Was I ...?

 

I was ...

I was not …

(I wasn’t …)

 

Was he / she / it ...?

 

He / She / It was ...

He / She / It was not ...

(He / She / It wasn't …)

 

Were you ...?

 

You were ...

You were not ...

(You weren't ...)

 

Was I being ...?

 

I was being ...

I was not being …

(I wasn't being ...)

 

Was he / she / it being...?

 

He / She / It was being ...

He / She / It was not being ...

(He / She / It wasn't being ...)

 

Were you being ...?

 

You were being ...

You were not being ...

(You weren't being ...)

 

Will I be ...?

 

I will be ...

(I'll be ...)

I will not be ...

(I won't be ...)

 

Will he / she / it be ...?

 

He / She / It will be ...(He'll / She'll / It'll be ...)

He / She / It will not be …

(He / She / It won't be ...)

 

Will you be ...?

 

You will be ...

(You'll be ...)

You will not be …

(You won't be ...)

 

Số nhiều

 

 

 

 

Are we / you / they?

 

We / You / They are (We're/ You're/ They're …)

We / You /They are not …

(We're / You're / They're not …)

(We / You / They aren't …)

 

Are we / you / they being ...?

 

We / You / They are being ...

(We're / You're / They're being …)

We / You /They are not being

(We're / You're / They're not being …)

(We / You / They aren't being …)

 

Were we / you / they ...?

 

We / You / They were ...

We / You / They were not ...

(We / You / They weren't ...)

 

Were we / you / they being ...?

 

We / You / They were being ...

We / You / They were not being ... (We / You / They weren't being ...)

 

Will we / you / they be ...?

 

We / You / They will be ...(We'll/ You'll/They'll be ...)

We / You / They will not be …

(We / You / They won't be …)

 


 Trở về

Bài viết liên quan