1. Japan: All I want for Christmas is… KFC

Nhật Bản: Tất cả những gì tôi muốn vào dịp lễ giáng sinh là... KFC

Forget the Christmas turkey. For many Japanese, traditional Christmas dinner is Kentucky Fried Chicken.

Hãy quên gà tây giáng sinh đi. Đối với nhiều người Nhật, bữa ăn tối giáng sinh theo truyền thống là Gà Chiên Kentucky.

Due to a combination of tiny Japanese ovens and a clever marketing campaign convincing locals that fried chicken is a traditional American Yuletide feast, reservations have to be made to eat at a KFC on Christmas Day.

Nhờ vào sự kết hợp của những chiếc lò vi sóng Nhật Bản nhỏ bé và chiến dịch tiếp thị thông minh thuyết phục người dân rằng gà chiên là món ăn truyền thống giáng sinh của người Mỹ, chúng ta phải đặt chỗ trước để ăn KFC vào ngày giáng sinh.

During the run-up to Christmas, Colonel Sanders statues outside KFC’s Japanese outlets wear Santa gear. The chicken is served in special holiday packaging.

Trong suốt thời gian trước giáng sinh, các bức tượng Đại Tá Sanders bên ngoài các quán ăn KFC Nhật Bản mặc trang phục ông già Noel. Gà được phục vụ trong bao bì lễ hội đặc biệt.

2. Norway: Hide your broom

Na Uy: giấu chiếc chổi của bạn

Norwegians believe that Christmas Eve coincides with the arrival of evil spirits and witches. It is only logical then, that Norwegian householders hide all their brooms before they go to sleep.

Người Na Uy tin rằng đêm trước giáng sinh trùng hợp với sự xuất hiện của những linh hồn quỷ dữ và phù thủy. Nó chỉ đúng logic khi những gia chủ người Na Uy cất giấu tất cả các cây chổi của họ trước khi đi ngủ.

After all, nothing spoils Christmas quicker than finding your broom in broken pieces at the foot of a tree, trashed by some joy-riding witch.

Sau cùng, không gì làm hỏng giáng sinh nhanh hơn là thấy cái chổi của bạn nát vụn dưới gốc cây, bị vứt bỏ bởi một bà phù thủy rong chơi nào đó.

3. Caracas: Get your skates on

Caracas: Đeo giày trượt của bạn vào

In the week leading up to Christmas, Venezuelans attend a daily church service called Misa de Aguinaldo (Early Morning Mass).

Trong tuần lễ trước giáng sinh, người Venezuela tham dự thánh lễ hằng ngày gọi là Misa de Aguinaldo ( Thánh Lễ vào sáng sớm).

In the capital, Caracas, it is customary to travel to the church service on roller skates.

Ở thủ đô Caracas, theo phong tục, người ta đi dự thánh lễ bằng giày trượt patanh.

4. Austria: Facing your Christmas demons

Áo: đối mặt với quỷ dữ giáng sinh

In Austria, St Nicholas has an evil counterpart called Krampus. He is the bad cop to St Nick’s good cop, a demon-like creature with one task: to punish bad children before Christmas.

Ở Áo, thánh Nicholas có một người bạn đồng cấp độc ác tên là Krampus. Ông ta là một tên cảnh sát xấu xa đối lập với người cảnh sát tốt của thánh Nick, một sinh vật giống quỷ dữ với một nhiệm vụ: trừng phạt trẻ hư trước Giáng sinh.

Men dressed in devil costumes roam the streets, carrying chains and a basket for abducting especially bad children and hauling them to hell.

Những người đàn ông trong trang phục quỷ dữ đi lang thang trên đường, đem theo dây xích và rổ để bắt cóc trẻ hư và kéo chúng xuống địa ngục.

5. Greenland: A Christmas dinner you'll never forget

Greenland: Một bữa ăn tối giáng sinh bạn sẽ không thể nào quên

Next time you find yourself complaining about granny's festive brussel sprouts, spare a thought for the poor tykes in Greenland.

Lần sau khi bạn thấy mình than phiền về mầm cải bruxen lễ hội của bà, hãy nghĩ một chút về những người khốn khổ ở Greenland.

Each Christmas, they have to tuck into mattak – raw whale skin with a little blubber – and kiviak, which is made by wrapping an auk (a small arctic bird) in seal skin, burying it for several months and eating its decomposed flesh.

Mỗi giáng sinh, họ phải nhét vào bụng món mattak - da cá voi sống có một ít mỡ - và món kiviak được làm bằng cách gói một chú chim anca ( 1 loại chim nhỏ vùng bắc cực ) trong da hải cẩu, chôn nó nhiều tháng rồi ăn thịt bị phân hủy của nó.

6.  Guatemala: How clean is your house?

Guatemala: Nhà bạn sạch đến mức nào?

In Guatemala, cleanliness really is next to Godliness. Locals believe that the devil and other evil spirits live in the dark, dirty corners of your home.

Ở Guatemala, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Người dân địa phương tin rằng quỷ dữ và những hồn ma khác sống trong những góc tối dơ bẩn trong nhà bạn.

Therefore, they spend the week before Christmas sweeping up, collecting rubbish and then piling everything in a huge heap outside. Finally, an effigy of the devil is placed on top and the whole thing is set on fire.

Vì vậy, họ dành ra một tuần trước giáng sinh để quét dọn, nhặt rác và chất mọi thứ thành đống khổng lồ bên ngoài. Cuối cùng, hình nộm của quỷ được đặt lên trên và mọi thứ bị đốt cháy.

It's called La Quema del Diablo, the 'Burning of the Devil'. The idea for Guatemalans is to burn all the bad from the previous year and start a new year from out of the ashes.

Nó được gọi là La Quema del Diablo, “đốt cháy quỉ dữ.” Đối với người Guatemala ngụ ý là đốt cháy tất cả sự xấu xa từ năm ngoái và bắt đầu một năm mới từ những tro bụi.

7. Ukraine: Deck the halls with… spider’s webs?

Ukraine: Trang trí nhà cửa với...mạng nhện?

In Ukraine, it's traditional to decorate your tree with spider's webs.

Ở Ukraine có truyền thống trang trí cây với mạng nhện. 

In addition to the standard tinsel, fairy lights and baubles, Ukrainians like to throw an artificial spider and web on the tree as well.

Ngoài dây kim tuyến, đèn thần tiên và đồ trang trí, người Ukraina cũng thích ném một con nhện và mạng nhện giả lên cây.

The tradition has its origins in an old tale of a poor woman who couldn't afford to decorate her tree and woke on Christmas morning to discover a spider had covered it in a glorious, sparkling web.

Truyền thống này có nguồn gốc từ một câu chuyện cổ về người phụ nữ nghèo không đủ tiền trang trí cây và thức dậy vào một buổi sáng giáng sinh thì phát hiện một con nhện nằm trong một chiếc mạng nhện sáng lấp lánh.

8. Portugal: I feed dead people

Bồ Đào Nha: Tôi cho người chết ăn

During consoda, the traditional Christmas feast in Portugal, families sometimes set extra places at the dining table for deceased relatives.

Trong tiệc giáng sinh truyền thống ở Bồ Đào Nha, các gia đình đôi khi dọn thêm chỗ trong bàn ăn cho những người thân đã khuất.

It's thought that the practice will ensure good fortunes for the household. In some areas crumbs are left on the hearth as well.

Người ta nghĩ rằng tập tục này sẽ đảm bảo sự may mắn cho gia đình. Ở vài nơi vụn bánh cũng được để lại trên nền lò sưởi.

9. Italy: Where Santa’s little helper is an old witch

Ý: Nơi mà phụ tá nhỏ bé của ông già Noel là một phù thủy già

Unable to conclusively prove the existence of Santa, the Vatican decided to throw its weight behind something they'd had countless dealings with: an old witch called La Befana who delivers presents to kids in Italy.

Không thể chứng minh được sự tồn tại của ông già Noel, tòa thánh Vatican quyết định trút bỏ gánh nặng của mình vào người mà họ đã có vô số lần đối mặt: phù thủy già tên La Befana, người giao quà cho trẻ em ở Ý.

The story goes that the three wise men invited the witch to accompany them to see the baby Jesus. She said she was too busy and the legend was born.

Câu chuyện kể rằng 3 người đàn ông thông thái đã mời phù thủy đi cùng họ đến thăm Chúa hài đồng. Bà nói bà quá bận và truyền thuyết đã ra đời.

10. Czech Republic: A pair of matchmakers

Cộng hòa Séc: một cặp người mai mối

On Christmas Eve, unmarried Czech women stand with their back to the door and toss one of their shoes over their shoulder.

Vào đêm trước giáng sinh, những người phụ nữ độc thân người Cộng hòa Séc đứng quay lưng vào cửa và ném một chiếc giày qua vai của họ.

If it lands with the toe facing the door, it means that they’ll be married within the year.

Nếu nó rơi xuống với hướng ngón chân quay vào cánh cửa, điều đó nghĩa là họ sẽ kết hôn trong năm nay.

Nguồn hình ảnh và tài liệu: Internet


 Trở về

Bài viết liên quan