MARCH, 2018

NUTRITION MONTH

THÁNG 3/2018

THÁNG DINH DƯỠNG

Nutrition Month is celebrated every March, and is sponsored by the Academy of Nutrition and Dietetics. Nutrition Month focuses on helping people to make correct food choices as well as developing good eating and exercising habits.

Tháng dinh dưỡng được tổ chức vào mỗi tháng 3, và được tài trợ bởi Học Viện Dinh Dưỡng và Khoa Dinh Dưỡng. Tháng Dinh Dưỡng tập trung vào việc giúp mọi người lựa chọn thức ăn đúng, cũng như phát triển thói quen ăn uống và tập luyện tốt.

1973 saw the launch of Nutrition Week by presidential proclamation, and by 1980 it had been transformed to cover the entire month of March. Federal and state governments as well as the American Dietetic Association (as the Academy of Nutrition and Dietetics was then known) enthusiastically embraced Nutrition Month as an excellent vehicle to promote healthy eating and as a way to educate the public.

Năm 1973 chứng kiến sự khởi đầu của Tuần Lễ Dinh Dưỡng bởi tuyên cáo tổng thống, và trước năm 1980 nó đã được biến đổi để trở nên có hiệu lực trong cả tháng 3. Chính quyền tiểu bang và liên bang, cũng như Hiệp Hội Dinh Dưỡng Hoa Kỳ (trước đây là Viện Dinh Dưỡng và Khoa Dinh Dưỡng) đã nồng nhiệt chấp nhận tháng dinh dưỡng như một phương tiện xuất sắc nhằm thúc đẩy việc ăn uống bổ dưỡng và như cách giáo dục cộng đồng.

Nutrition Month is centered around a different theme each year, and during the years 1977 to 1980, Nutribird, who had a bright green cabbage for his head and a bold orange carrot beak, was the logo for the month.

Tháng dinh dưỡng xoay quanh một chủ đề khác nhau  vào mỗi năm, và suốt những năm từ 1977 đến 1980, Nutribird, với bắp cải xanh trên đầu và mỏ cà rốt màu cam, là biểu tượng của tháng.

Themes for Nutrition Month have included:

1973. Invest in Yourself—Buy Nutrition

1978. Nutribird Says: Eat a Balanced Diet Every Day

1989. A Lifetime Decision—Choose Good Nutrition

1994. Nutrition Fuels Fitness

2002. Start Today for a Healthy Tomorrow

2014. Enjoy the Taste of Eating Right

Đề tài cho tháng dinh dưỡng bao gồm:

1973. Đầu tư cho bản thân- mua dinh dưỡng

1978. Nutribird nói rằng: thực hiện chế độ ăn uống bổ dưỡng mỗi ngày.

1989. Quyết định trọn đời – chọn dinh dưỡng đúng

1994. Dinh dưỡng tạo nên sự khỏe mạnh

Fun Food Facts

Banana plants are members of the herb family.

Strawberries contain more vitamin C than oranges.

Coffee beans are the seeds of the fruit of the coffee plant.

One can of soda contains around 10 teaspoons of sugar.

A hardboiled egg will spin but a soft-boiled one won’t.

A medium-sized potato is a similar size to a computer mouse.

Only wash grapes just before you eat them as they keep better unwashed.

Những sự thật vui về thức ăn

Cây chuối là thành viên của gia đình thảo dược.

Dâu chứa nhiều vitamin C hơn cam

Hạt cà phê là hạt từ trái của cây cà phê.

Một lon soda chứa khoảng 10 muỗng đường.

Một quả trứng luộc chín sẽ xoay còn trứng luộc sống thì không.

Một quả khoai tây cỡ trung bình thì tương đương với kích cỡ một con chuột máy tính.

Chỉ nên rửa nho ngay trước khi ăn vì nho tốt hơn khi chưa được rửa

The Academy of Nutrition and Dietetics makes it easy to celebrate Nutrition Month as they have a bundle of activity hand-outs and nutrition tip sheets available for children and adults. They suggest trying out a new healthy food each week to give variety, eating at some of the many ethnic restaurants as they often offer lots of healthy options, and varying cooking methods as this gives foods a different taste.

Enjoy Nutrition Month every March, eat well and live healthy, and then carry on for the rest of the year!

Viện Dinh Dưỡng và Khoa Dinh Dưỡng tạo thuận lợi cho việc kỉ niệm Tháng Dinh Dưỡng vì họ có sẵn rất nhiều tài liệu phát tay và những tờ giấy có lời khuyên về dinh dưỡng dành cho trẻ em và người lớn. Họ đề xuất thử nghiệm một loại thức ăn bổ dưỡng vào mỗi tuần để có sự đa dạng, dùng bữa trong những nhà hàng truyền thống vì chúng thường cung cấp nhiều lựa chọn lành mạnh, và thay đổi nhiều phương pháp nấu ăn để tạo cho thức ăn mùi vị mới.

Nguồn: Internet

 

 


 Trở về

Bài viết liên quan