MARCH, 2018

INTERNATIONAL IDEAS MONTH

THÁNG 3/2018

THÁNG CỦA NHỮNG Ý TƯỞNG QUỐC TẾ

Some of the biggest, most impressive things in our modern world – be huge buildings or complex, shiny smartphones – started as an idea. Without ideas, we wouldn’t have any of the cool stuff we have in the world today. Things that improve our health, things that keep us entertained when we are bored, things that keep us connected, things that make the morning commute a little less soul-destroying; all things which started out as a little spark in some woman or man’s mind, and brought to life for us to use today.

Một vài trong số những điều vĩ đại và ấn tượng nhất trong thế giới hiện đại của chúng ta, như những tòa nhà khổng lồ hoặc những chiếc điện thoại cảm ứng sáng bóng, tinh vi – đều khởi nguồn từ một ý tưởng. Nếu thiếu những ý tưởng, chúng ta sẽ không thể có những vật dụng tuyệt vời như hiện nay. Những thứ giúp ta cải thiện sức khỏe, giúp ta giải trí khi nhàm chán, giúp ta kết nối, giúp cho việc đi đến chỗ làm buổi sáng bớt tẻ nhạt; tất cả những điều bắt đầu từ một tia sáng nhỏ lóe lên trong trí não của một người nào đó, và được đưa vào cuộc sống cho chúng ta sử dụng ngày nay.

International ideas month is all about realizing the value of an idea, no matter how silly it might seem at first. If there’s something you have been mulling over for a while, an idea you’ve had but not really thought of making it a reality, then this month is the time to get your great idea rolling.

Tháng của những ý tưởng quốc tế xoay quanh việc nhận ra giá trị của một ý tưởng cho dù nó có vẻ ngớ ngẩn lúc ban đầu. Nếu có một điều gì đó mà bạn đang ấp ủ từ lâu, một ý tưởng mà bạn chưa từng nghĩ nó sẽ thành hiện thực, thì tháng này là lúc bạn bắt tay thực hiện ý tưởng ấy.

The History of International Ideas Month

When’s the last time you had a great idea? Was it in the shower? Did you think of it when your first woke up, then forgot what it was? Did you put all the wheels in motion in your head to get a great idea rolling, but abandoned it because you thought it just wouldn’t work?

Lịch sử về tháng của những ý tưởng quốc tế

Lần gần đây nhất bạn có một sáng kiến hay là khi nào? Có phải khi đang tắm hay không? Có phải bạn nghĩ ra nó ngay khi thức dậy, nhưng rồi lại quên? Có phải bạn đã tập trung hết năng lượng trong đầu để nghĩ ra một ý tưởng hay, nhưng rồi từ bỏ vì cho rằng nó sẽ không hiệu quả?

We all have little brainwaves now and again, and sadly many of us let them be just that – brainwaves, and nothing more. Imagine all the ideas which could have really improved our lives, they the creator just never got round to realizing. This month, don’t let your ideas slip away – get them down on paper, get talking to your friends about them. Make some real waves.

Chúng ta đôi lúc đều có những cảm hứng  nhưng đáng tiếc là nhiều người xem chúng chỉ đơn thuần là những ý nghĩ tức thời .  Hãy tưởng tượng  tất cả những ý tưởng đáng lẽ có thể cải thiện đời sống của chúng ta, nhưng người tạo ra chúng lại không bao giờ nhận ra điều đó.  Trong tháng này, đừng để ý tưởng của bạn trôi đi, mà hãy viết vào giấy hoặc nói với bạn bè. Hãy tạo ra những làn sóng thực sự.

How to Observe International Ideas Month

Cách để thực hiện tháng của những ý tưởng quốc tế

Because ideas aren’t that easy to come by but very easy to forget, make sure you don’t let any slip away. Put a notepad next to your bed so that when you wake up in the middle of the night or morning with a fantastic idea, scribble it down so you don’t forget.

Bởi vì ý tưởng không dễ đến nhưng lại rất dễ quên, hãy đảm bảo rằng bạn không để nó trôi đi mất. Hãy để giấy ghi chú kế bên giường của bạn để khi bạn thức dậy lúc nửa đêm hoặc buổi sáng với một ý tưởng tuyệt vời, viết nó xuống và bạn sẽ không thể quên.

If you tend to get some of your best ideas while you’re doing something like having a shower or you’re on the morning commute, make a pact with yourself to get that idea down as soon as possible, in your phone or on a notepad. Maybe when you come back to it later, you’ll have even more ideas on how to make it brilliant!

Nếu bạn thường nảy ra những sáng kiến hay nhất trong khi đang làm việc như tắm rửa, đi đến nơi làm buổi sáng, hãy thỏa ước với bản thân rằng sẽ viết nó ra càng sớm càng tốt, trong điện thoại hoặc giấy ghi chú. Khi xem lại nó, có thể bạn sẽ nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng hơn nữa để làm cho nó trở nên tuyệt vời.

Nguồn: Internet

 

 


 Trở về

Bài viết liên quan