The English language is the most studied second language in the world, widely used everywhere and for a variety of purposes – for example in international business, trade and commerce, and as the official language of world organizations.

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi khắp nơi và cho rất nhiều mục đích – ví dụ trong kinh doanh quốc tế, thương mại, và là ngôn ngữ chính thức của các tổ chức thế giới.

English is also the default language when people who speak different languages communicate – for example a Ukranian communicating with a Brazilian on a business matter.

Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ mặc định khi những người nói tiếng khác nhau giao tiếp với nhau – ví dụ khi một người Ukraina nói chuyện với một người Brazil về một vấn đề làm ăn.

While spoken by millions, English is the only major language that doesn’t have a language academy overseeing it. Nonetheless, English continues to be adopted universally, and is the most popular second language to acquire.

được nói bởi hàng triệu người, tiếng Anh là ngôn ngữ chính duy nhất không có một viện ngôn ngữ giám sát nó. Tuy vậy tiếng Anh tiếp tục được chấp nhận trên toàn cầu, và là ngôn ngữ thứ hai phổ biến nhất.

Although most of us already know how to speak English, there are still words, phrases and terms that we don’t fully understand or are even aware of. Below are 15 interesting facts and trivia you may not know about the English language.

Mặc dù hầu hết chúng ta đều biết nói tiếng Anh, vẫn có những từ, cụm từ và thuật ngữ mà chúng ta không hoàn toàn hiểu và thậm chí ý thức được. Dưới đây là các sự kiện và kiến thức thú vị mà bạn có thể không biết về tiếng Anh.

1. In 1945, Grace Hopper of Harvard University was working on a malfunctioning computer and found a moth in the circuits which had caused the computer to break down. Since then, the term “bug” refers to a computer problem, especially software.

 Vào năm 1945, Grace Hopper của đại học Harvard đang làm việc trên một máy tính đa chức năng và tìm thấy một con sâu bướm trong mạch điện làm cho máy tính bị hỏng. Kể từ đó, từ bug dùng để chỉ một vấn đề máy tính, đặc biệt là phần mềm.

2. A person who studies caves is called a speleologist.

Người nghiên cứu hang động được gọi là speleologist.

3. The words “silver”, “month”, “orange” and “purple” do not rhyme with any other words in the English language.

Các từ silver, month, orange, purple không cùng vần với bất cứ từ ngữ nào khác trong tiếng Anh.

4. The word “set” has more definitions than any other word in the English language.

Từ ngữ set có nhiều nghĩa hơn bất cứ từ nào khác trong tiếng Anh.

5. The word “ultimate” is the last thing to happen, “penultimate” is next-to-last and “antepenultimate” the third last.

Từ ultimate nghĩa là điều cuối cùng xảy ra, penultimate là áp chót và “antepenultimate” là điều thứ 3 từ dưới đếm lên.

6. The plastic material at the end of a shoe lace is called an aglet.

 Vật liệu bằng nhựa ở cuối sợi dây giày được gọi là aglet (miếng kim loại bịt đầu dây giày)

7. An octothorpe is commonly known as the “pound” sign (#).

Octothorpe thường được xem là ký hiệu pound (#)

8. The dent between your nose and your lips is called a philtrum.

 Phần hõm giữa mũi và môi được gọi là philtrum (nhân trung)

9. The ZIP in Zipcode means “Zoning improvement plan”.

 Từ ZIP trong Zipcode có nghĩa là kế hoạch cải tiến phân khu bưu chính

10. You may have seen this sentence somewhere before – “The quick brown fox jumps over the lazy dog.”  This is an example of pangram sentence, a sentence that uses every letter in the English alphabet.

Bạn có thể đã nhìn thấy câu này ở đâu đó - “The quick brown fox jumps over the lazy dog.” (Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua con chó lười biếng.) Đây là ví dụ của một câu có chứa tất cả ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh.

11. “Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis” is the longest word in English. It has 45 letters, and is a type of lung disease caused by the inhalation of ash and sand dust, mostly associated with volcanic ash.

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis là từ ngữ dài nhất trong tiếng Anh. Nó có 45 ký tự, và là một loại bệnh phổi gây ra do hít phải bụi, cát và tro, nhất là than tro từ núi lửa.

12. The words we use repeatedly during conversation even if they don’t add meaning to what you are saying are called “crutch words”.  Commonly used crutch words – “actually”, “like”, “basically”, “anyway”.

Những từ ngữ ta dùng lặp đi lặp lại nhiều lần khi giao tiếp ngay cả khi chúng không có nghĩa gì được gọi là crutch words. Những crutch words được dùng thường xuyên là “actually”, “like”, “basically”, “anyway”.

13. There is name for the small dot in the letter “i” – a “tittle”.

 Có tên gọi dành cho dấu chấm nhỏ trên chữ i - “tittle” (một chút)

14. Many wonder what the symbol “&” is called. It’s an “ampersand”, and is a version of the Latin word “et”, which means “and”.

Nhiều người tự hỏi biểu tượng & được gọi là gì. Đó là “ampersand” một phiên bản của từ vựng Latin “et”, có nghĩa là “và”.

Nguồn hình ảnh và tài liệu: Internet

 


 Trở về

Bài viết liên quan