A young woman went to her mother and told her about her life and how things were so hard for her. She did not know how she was going to make it and wanted to give up. It seemed that, as one problem was solved, a new one arose.

Một phụ nữ trẻ đến gặp mẹ và kể cho bà nghe về cuộc sống của cô ấy và mọi việc khó khăn như thế nào đối với mình. Cô ấy không biết phải xoay sở như thế nào và muốn bỏ cuộc. Có vẻ như khi một vấn đề được giải quyết thì một vấn đề mới phát sinh.

Her mother took her to the kitchen. She filled three pots with water and placed each on a high fire. Soon the pots came to a boil. In the first, she placed carrots, in the second she placed eggs and in the last she placed ground coffee beans. She let them sit and boil without saying a word. In about twenty minutes, she turned off the burners. She fished the carrots out and placed them in a bowl. She pulled the eggs out and placed them in a bowl. Then she ladled the coffee out and placed it in a bowl.

Người mẹ dẫn con gái vào nhà bếp. Bà đổ nước đầy vào ba cái ấm và đặt mỗi cái lên một ngọn lửa lớn. Không lâu sau thì ấm nước sôi. Trong cái ấm thứ nhất, bà đặt cà rốt vào. Trong cái ấm thứ hai bà để trứng và cái ấm cuối cùng thì bà cho hạt cà phê xay. Bà chờ cho chúng sôi, không nói một lời. Chừng 20 phút sau, bà tắt bếp. Bà vớt cà rốt để vào một cái tô, trứng để vào một cái tô khác, sau đó múc cà phê vào cái tô còn lại.

Turning to her daughter, she asked, "Tell me, what do you see?"

Quay sang con gái, bà hỏi, “Nói cho mẹ nghe con thấy gì?”

"Carrots, eggs, and coffee," the young woman replied.

“Cà rốt, trứng và cà phê,” người phụ nữ trẻ trả lời.

The mother brought her closer and asked her to feel the carrots. She did and noted that they were soft.

Người mẹ dẫn con gái lại gần và nói cô hãy chạm vào những củ cà rốt. Cô làm theo và nhận thấy chúng mềm.

She then asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, she observed the hard-boiled egg. Finally, she asked her to sip the coffee. The daughter smiled as she tasted its rich aroma.

Sau đó bà yêu cầu con gái lấy một quả trứng và đập vỡ. Sau khi bóc vỏ, cô thấy quả trứng đã được luộc chín. Cuối cùng, bà bảo con gái hớp một ngụm cà phê. Người con gái mỉm cười khi nếm thấy vị thơm đậm đà của cà phê.

The daughter then asked, "What does it mean, mother?"

Người con gái hỏi, “Điều đó có nghĩa là gì vậy mẹ?”

Her mother explained that each of these objects had faced the same adversity - boiling water - but each reacted differently. The carrot went in strong, hard and unrelenting. However, after being subjected to the boiling water, it softened and became weak.

Người mẹ giải thích rằng mỗi đồ vật này đều phải đối mặt với một thử thách –nước sôi – nhưng mỗi thứ phản ứng theo một cách khác nhau. Cà rốt vốn dĩ rất cứng và bền. Tuy nhiên sau khi bị nhúng vào nước sôi, nó mềm đi và trở nên yếu ớt.

The egg had been fragile. Its thin outer shell had protected its liquid interior. But after sitting through the boiling water, its inside became hardened! The ground coffee beans were unique, however. After they were in the boiling water, they had changed the water.

Trứng vốn dĩ rất dễ vỡ. Vỏ ngoài mỏng manh của nó đã bảo vệ phần chất lỏng bên trong. Nhưng sau khi chìm trong nước sôi, phần bên trong của nó bỗng cứng lại! Nhưng hạt cà phê xay mới là độc đáo. Sau khi ở trong nước sôi, chúng đã làm biến đổi nước.

"Which are you?" the mother asked her daughter.

“Con là vật nào?” Người mẹ hỏi con gái.

"When adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a carrot, an egg, or a coffee bean?" Think of this. Which am I? Am I the carrot that seems strong but, with pain and adversity, do I wilt and become soft and lose my strength?

“Khi khó khăn xảy đến, con đối mặt như thế nào? Con là củ cà rốt, quả trứng hay hạt cà phê?” Hãy nghĩ đến điều này. Tôi là gì? Có phải là củ cà rốt có vẻ cứng cáp, nhưng khi gặp đau khổ và gian nan, tôi sẽ ngã gục, trở nên mềm yếu và mất đi sức mạnh?

Am I the egg that starts with a malleable heart, but changes with the heat? Did I have a fluid spirit but, after a death, a breakup or a financial hardship, does my shell look the same, but on the inside am I bitter and tough with a stiff spirit and a hardened heart? Or am I like the coffee bean? The bean actually changes the hot water, the very circumstance that brings the pain.

Tôi có phải là quả trứng có một trái tim mong manh, nhưng sẽ thay đổi theo sức nóng? Có phải tôi đã có một tâm hồn yếu đuối, nhưng sau cái chết, cuộc chia tay hay khó khăn tài chính, cái vỏ của tôi vẫn như vậy, nhưng bên trong thì cứng hơn với tinh thần kiên cường và một trái tim vững chãi? Hay tôi giống như hạt cà phê? Hạt cà phê làm biến đổi nước sôi, cũng chính là hoàn cảnh dẫn đến sự đau khổ.

When the water gets hot, it releases the fragrance and flavor. If you are like the bean, when things are at their worst, you get better and change the situation around you.

Khi nước sôi, nó tỏa ra hương thơm mùi vị. Nếu bạn là hạt cà phê, khi mọi thứ trở nên tồi tệ nhất, bạn sẽ càng tốt đẹp hơn và thay đổi tình huống xung quanh mình.

When the hours are the darkest and trials are their greatest, do you elevate to another level? How do you handle adversity? Are you a carrot, an egg or a coffee bean?

Trong những giờ phút tăm tối nhất của cuộc đời và khi thử thách lớn nhất, bạn có tiến lên một tầm cao hơn không? Bạn giải quyết khó khăn như thế nào? Bạn là cà rốt, trứng hay hạt cà phê?  

Nguồn hình ảnh và tài liệu: Internet


 Trở về

Bài viết liên quan