1. “Without an open-minded mind, you can never be a great success.” (Martha Stewart)

Nếu không có một tâm hồn rộng mở, bạn có thể sẽ không bao giờ đạt thành công lớn.(Martha Stewart)

2. “Girls are capable of doing everything men are capable of doing. Sometimes they have more imagination than men.” (Katherine Johnson)

“Phụ nữ có khả năng làm mọi việc mà đàn ông có thể. Đôi khi họ còn giàu trí tưởng tượng hơn đàn ông.” (Katherine Johnson)

3. “The success of every woman should be the inspiration to another. We should raise each other up. Make sure you’re very courageous: be strong, be extremely kind, and above all be humble.” (Serena Williams)

“Thành công của mọi phụ nữ sẽ là nguồn cảm hứng cho mọi người. Chúng ta nên nâng đỡ lẫn nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn can đảm, mạnh mẽ, vô cùng tử tế và nhất là khiêm tốn.” (Serena Williams)

4. “We need to understand that there is no formula for how women should lead their lives. That is why we must respect the choices that each woman makes for herself and her family. Every woman deserves the chance to realize her God-given potential.”  (Hillary Clinton)

“Chúng ta nên hiểu rằng, không có công thức nào quy định cách sống của người phụ nữ. Đó là lý do tại sao chúng ta nên tôn trọng những lựa chọn của họ dành cho bản thân và gia đình. Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng có cơ hội nhận ra tiềm năng mà Chúa đã ban tặng cho họ.” (Hillary Clinton)

5. “My mother told me to be a lady. And for her, that meant be your own person, be independent.”  (Ruth Bader Ginsberg)

“Mẹ tôi dạy tôi trở thành một nữ lưu. Đối với bà, điều này có nghĩa là tôi hãy là chính mình, hoàn toàn độc lập.(Ruth Bader Ginsberg)

6. “Well-behaved women seldom make history.” (Laurel Thatcher Ulrich)

“Những người phụ nữ phục tùng thường hiếm khi làm nên lịch sử.” (Laurel Thatcher Ulrich)

7. “Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.” (Helen Keller)

“Tính cách không thể được phát triển trong sự dễ dàng và yên lặng. Chỉ có thông qua trải nghiệm và sự gian khổ thì tâm hồn mới được vững mạnh, tham vọng mới được khơi gợi và thành công mới đạt được.” (Helen Keller)

8. “Great events make me quiet and calm; it is only trifles that irritate my nerves.” (Queen Victoria)

“Những sự kiện lớn làm cho tôi yên lặng và bình tĩnh, chỉ có những chuyện vặt vãnh mới khiến tôi bực mình.” (Nữ hoàng Victoria)

9. “Don’t be intimidated by what you don’t know. That can be your greatest strength and ensure that you do things differently from everyone else.” (Sara Blakely)

“Đừng e sợ những gì bạn không biết. Đó có thể là sở trường lớn nhất của bạn và hãy chắc chắn rằng bạn làm việc theo cách khác biệt so với mọi người khác.” (Sara Blakely)

10. “Take criticism seriously, but not personally. If there is truth or merit in the criticism, try to learn from it. Otherwise, let it roll right off you.” (Hillary Clinton)

“Hãy xem trọng lời chỉ trích, nhưng đừng quá bận tâm. Nếu trong đó chứa đựng sự thật hoặc giá trị, hãy cố gắng học hỏi từ nó. Nếu không thì hãy để nó trôi khỏi tâm trí bạn.” (Hillary Clinton)

11. “If your dreams do not scare you, they are not big enough.” (Ellen Johnson Sirleaf)

Nếu những ước mơ không khiến bạn sợ, thì nó chưa đủ lớn. (Ellen Johnson Sirleaf)

12. “Giving up doesn’t always mean you’re weak. Sometimes you’re just strong enough to let go.” (Taylor Swift)

“Bỏ cuộc không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn yếu đuối. Đôi khi chỉ là bạn đủ mạnh mẽ để từ bỏ.” (Taylor Swift)

13. “I really think a champion is defined not by their wins but by how they can recover when they fall.”  (Serena Williams)

“Tôi thật sự cho rằng nhà vô địch không phải được định nghĩa bởi số lần thắng cuộc mà bằng cách họ đứng lên sau khi thất bại. (Serena Williams)

14. “Always aim high, work hard, and care deeply about what you believe in. And, when you stumble, keep faith. And, when you're knocked down, get right back up and never listen to anyone who says you can't or shouldn't go on.” (Hillary Clinton)

“Hãy luôn hướng đến mục tiêu lớn, làm việc chăm chỉ và tập trung cao độ vào những gì bạn tin tưởng. Và khi bạn vấp ngã, hãy giữ vững niềm tin. Khi bị hạ gục, hãy lập tức quay trở lại và đừng bao giờ nghe bất cứ ai nói rằng bạn không thể hoặc không nên tiếp tục.” (Hillary Clinton)

15. “Have no fear of perfection; you'll never reach it.” (Marie Curie)

“Đừng lo sợ sự hoàn hảo; bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được nó đâu.” (Marie Curie)

16. “Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness.” (Oprah Winfrey)

“Hãy suy nghĩ như một nữ hoàng. Một nữ hoàng sẽ không sợ thất bại. Thất bại chỉ là bước đệm giúp chúng ta trở nên vĩ đại.” (Oprah Winfrey)

17. “Don’t ever make decisions based on fear. Make decisions based on hope and possibility. Make decisions based on what should happen, not what shouldn’t.” (Michelle Obama)

“Đừng bao giờ đưa ra quyết định dựa trên nỗi sợ hãi. Hãy quyết định dựa trên niềm hy vọng và sự khả thi. Hãy ra quyết định dựa trên những điều sẽ xảy ra chứ không phải những điều sẽ không.” (Michelle Obama)

18. “Technique and ability alone do not get you to the top; it is the willpower that is most important.” (Junko Tabei)

“Chỉ có kĩ thuật và khả năng thôi thì không thể giúp bạn đạt đến đỉnh cao; ý chí mới là thứ quan trọng nhất. (Junko Tabei)

19. “I’ve learned that making a ‘living’ is not the same as ‘making a life.’” (Maya Angelou)

“Tôi đã học được rằng “kiếm sống” không giống như “xây dựng một cuộc đời.”

(Maya Angelou)

20. “You don’t make progress by standing on the sidelines whimpering and complaining. You make progress by implementing ideas.” (Shirley Chisholm)

“Bạn không đạt tiến bộ bằng cách đứng bên lề rên rỉ và phàn nàn. Bạn đạt tiến bộ bằng cách thực hiện những ý tưởng. (Shirley Chisholm)

Nguồn hình ảnh và tài liệu: Internet

 


 Trở về

Bài viết liên quan